อารยธรรมโบราณ กรีก

จุดประสงค์

1.เพื่อศึกษาค้นคว้าสมัยเฮเลนิสติค (Hellenistic civilization)

2.เพื่อศึกษาความเป็นมาสมัยเฮเลนิสติค (Hellenistic civilization)

3.เพื่อคึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องสมัยเฮเลนิสติค (Hellenistic civilization)

คำถาม

1. อารยธรรมเฮเลนิสติค เริ่มต้นพร้อมกับการขึ้นเสวยราชย์ของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราช เเละได้สิ้นสุดลงในปีใด

2.กฎหมายของกษัตริย์ถือเป็นกฎหมายของทุกท้องถิ่น โดยทุกคนอยู่ภายใต้กฎ 2 กฎ คือ

3.ในยุคเฮเลนิสติคนิยมสร้างอาคารขนาดใหญ่และมีการประดับประดามากขึ้น งานปฏิมากรรมที่มีความโดดเด่นในยุคนี้มีอะไรบ้าง

4. เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองครั้งใหญ่ที่ทำลายระบบนครรัฐ ทำให้ชาวกรีกต้องหาค่านิยมใหม่ให้แก่ชีวิตในสังคม มักเรียกปรัชญายุคเฮเลนิสติคว่าอย่างไร

5. ปฏิมากรรมที่สำคัญในสมัยเฮเลนิสติค (Hellenistic civilization)

โฆษณา